خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
فت فایل
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 19 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : fatfileco@yahoo.com | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

پایان نامه بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

پایان نامه بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران
اقتصاد انرژی 
دانلود پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(MA)
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلو
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 334 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 165

پایان نامه بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

فهرست مطالب

 

عنوان                                                  صفحه

چكیده

مقدمه

فصل اول  : كلیات

1-1- بیان مساله ............................... 5

 1-2- اهمیت تحقیق.............................. 5

1-3- فرضیات تحقیق ............................. 14

1-4- تعریف اصطلاحات ............................ 14

1-5- محدویتها ................................. 16

فصل دوم : پیشینه تحقیق .......................................................................................... 19

2-1- سیر تحول مدلهای تقاضای انرژی ............. 20

2-2- مروری بر ادبیات تقاضای انرژی ............. 23

2-3- مرور كارهای انجام شده در ایران ........... 29

2-4- ایرادات وارد بر الگوهای قبلی ............. 37

فصل سوم : روش كار ................................................................................................ 39

3-1- سابقه تاریخی ............................. 40

3-2- رگرسیون های ساختگی در اقتصاد سنجی ........ 47

3-3- پیشرفت هایی در بررسی متغیر های اقتصادی باروش همبستگی متقابل ............................................... 55

3-4- سری های زمانی كه همبستگی متقابل  دارند.... 63

3-5- همبستگی متقابل و الگوهای تصحیح خطا ....... 67

فصل چهارم : نتحلیل داده ها ................................ 69

4-1- آزمون برای مرتبه ایستایی متغیرها ......... 70

4-2- آزمون برای همبستگی متقابل و تخمین كشش های بلند مدت 79

4-3- تخمین الگوی  تصحیح خطا ................... 84

4-4- پیش بینی تقاضای  انرژی به روش ARIMA....... 86

فصل پنجم : نتیجه گیری.................................... 92

5-1- نتیجه گیری ............................... 93

5-2- قدرت ، ضعف و محدودیت های بررسی ........... 94

5-3- پیشنهادات ................................ 95

ضمیمه ......................................... 99

منابع وماخذ.................................... 100

 

دانلود پایان نامه بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران ,

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 828 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 200

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

فهرست مطالب                                                             صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان مسئله .................................... 2

اهمیت وضرورت موضوع پژوهش ...................... 3

اهداف پژوهش ................................... 6

فرضیه های تحقیق ............................... 7

متغیرها........................................ 8

تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها .................. 9

الف ) تعاریف نظری ............................. 9

ب) تعاریف عملیاتی ............................. 11

 

فصل دوم :پیشینه تحقیق

پیشینه موضوع پژوهش درایران  ................... 13

پیشینه موضوع پژوهش در جهان .................... 14

مبانی نظری تحقیق............................... 17

تعریف هیجان ................................ 17

تعریف هوش .................................. 19

ریشه های تاریخی هوش هیجانی ................. 19

هوش هیجانی وبهره هوشی ...................... 23

آموزش هوش هیجانی ........................... 26

آیامی توان هوش هیجانی را آموخت وآموزش داد .. 27

برنامه های آموزشی که مستقیماً درمورد هوش هیجانی می باشند   28

رشد تنظیم هیجانی ........................... 30

عوامل موثر در قابلیت هیجانی ................ 31

نقش خود..................................... 31

مهارت های قابلیت هیجانی .................... 32

هوش هیجانی در محیط کار ..................... 34

هوش هیجانی وتفکر انتقادی ................... 39

تمایز بین احساسات سازنده ومخری ............. 42

استفاده از عواطف برای تعیین اهداف .......... 44

طبقه بندی هیجانی ........................... 45

انگیزش وهیجان .............................. 46

ترس هیجان .................................. 46

دلیل اهمیت عواطف چیست ...................... 47

چگونگی شکل گیری هوش هیجانی ................. 48

انواع هوش .................................. 51

مدل های هوش هیجانی ......................... 54

ویژگیهای آزمون هوش هیجانی .................. 55

آزمونی Eqi ................................. 57

زمینه های تاریخی هوش هیجانی ................ 61

نظریه سالوی ................................ 67

هوش هیجانی وهوشبهر بالا...................... 69

خلاقیت چیست ................................. 71

تعریف خلاقیت ................................ 72

مراحل خلاقیت ................................ 75

نظریه های خلاقیت ............................ 77

رویکردتداعی گری و رفتار گرایی .............. 78

رویکرد شناختی .............................. 79

رویکرد روان کاوی ........................... 80

رویکرد انسان گرایی ......................... 81

رویکرد روان سنجی ........................... 83

ویژگیهای افراد خلاق ......................... 84

موانع خلاقیت ................................ 86

موانع خلاقیت در مدرسه ....................... 86

محیط کلاسی مناسب برای پرورش خلاقیت ........... 88

نقش معلم درپرورش خلاقیت دانش آموزان ......... 90

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه ......................................... 93

روش تحقیق ..................................... 93

جامعه آماری ................................... 93

نمونه  وروش نمونه گیری ........................ 93

ابزار جمع آوری اطلاعات ......................... 94

الف: آزمون هوش هیجانی بار-آن (Bar-on).................... 94

ب: ـآزمون خلاقیت عابدی ...................... 95

روش آزمون خلاقیت عابدی ......................... 95

چگونگی اجرای تحقیق ............................ 96

شیوه نمره گذاری ابزار اندازه گیری خلاقیت ....... 97

روش آماری ..................................... 97

روش تجزیه وتحلیل داده ها ...................... 97

 

فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه :........................................ 99

شاخص های آماری مربوط به کل آزمودنی ها.......... 100

نمودار هوش هیجانی ............................. 101

نمودار خلاقیت .................................. 102

آزمون فرضیه اصلی .............................. 104

نمایش گرافیکی همبستگی هوش هیجانی با خلاقیت ..... 105

نتایج آزمون همبستگی ........................... 106

آزمون فرضیه های فرعی .......................... 107

یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی دختران وپسران ............................................... 108

یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی ........................ 109

یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات خلاقیت  رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی............................. 110

یافته های مربوط به میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم ...................................... 111

یافته های مربوط به میانگین خلاقیت  دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم........................................... 112

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دختران( جدول 4-4)     113

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی پسران ( جدول 5-4) 113

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه اول دبیرستان (جدول  6-4) ................................... 114

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه دوم وسوم ( جدول 7-4) .......................................... 115

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه تجربی وریاضی ( جدول 8-4) ..................................... 115

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه علوم انسانی ( جدول 9-4) ..................................... 116

 

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه ......................................... 118

پیشنهادات

الف : پیشنهادات مبتی بر فرضیه های بررسی شده 121

ب: پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ............. 122

ج: پیشنهادات جانبی ......................... 122

محدودیتها ..................................... 122

منابع فارسی ................................... 124

منابع انگلیسی ................................. 129

پیوست ......................................... 130

پرسشنامه هوش هیجانی بار –آن ................... 131

پرسشنامه خلاقیت عابدی .......................... 134

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه ,

تاريخ : 19 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : fatfileco@yahoo.com | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری

پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری 
پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری 
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 599 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

 پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری

چکیده:

این قالب سایت با استفاده از زبان های HTML و CSSو PHP نوشته شده است. این سایت با توجه به اینترنتی شدن

بیشتر امور خبری ساخته شده است که در آن از یک سیستم مدیریت طراحی سایت استفاده میشود.

 

فهرست مطالب

چکیده: أ‌

فهرست مطالب... ب‌

 

مقدمه: 

فصل اول درباره نرم افزار.

1

1.1 HTML چیست؟2

1.2 مفهوم تگ های HTML. 3

1.3 خواص تگ های HTML. 4

1.4 نکات مهم تگ های HTML. 4

1.5 Css چیست ؟5

1.6 کاربرد اصلی css چیست؟5

1.6.1 CSS خارجی.. 6

1.6.2 CSS داخلی.. 7

1.6.3 سبک درون خطی.. 8

1.7 PHP چیست ؟9

1.8چرا از  PHP استفاده کنیم ؟10

1.7 اجرای سایت... 11

1.8 نصب برنامه WAMP SERVER. 11

فصل دوم ظاهر سایت... 22

 

فصل سوم قطعه کد ها 27

3.1 صفحات html

28

 

3.1.1 سربرگ سایت: 28

3.1.2 پنل سمت راست..

29

3.1.3 موضوعات مطالب.. 32

3.2 ورود به سایت... 37

3.3 ارسال مطلب... 38

 

3.4 جداول و بانک استفاده شده 40

3.5 اضافه کردن نظر.

43

3.6تابع function. 44

 

منابع: 46

 

 

مقدمه:

با توجه به پیشرفت روز افزون صنعت و علم، میبایستی همزمان با پیشرفت علم ما نیز حرکت رو به جلو داشته باشیم. در این ضمن بنده نیز برای پروزه خود طراحی سایت را برگزیده که در این لحظه یکی از راه های درآمدزائی و ارتباط با علم می باشد. این سایت قرار است که بتواند سفارشات یک شرکت را، مبنی بر ساخت سایتهای اینترنتی برای مشتریان خود را دارا باشد. برای ساخت این سایت از زبان های HTML و زبان CSS استفاده خواهد شد. که این دو زبان برای ساخت صفحات یک سایت و زیباسازی آن بسیار مهم است.

 

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری ,

تاريخ : 19 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : fatfileco@yahoo.com | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 828 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 200

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

فهرست مطالب                                                             صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان مسئله .................................... 2

اهمیت وضرورت موضوع پژوهش ...................... 3

اهداف پژوهش ................................... 6

فرضیه های تحقیق ............................... 7

متغیرها........................................ 8

تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها .................. 9

الف ) تعاریف نظری ............................. 9

ب) تعاریف عملیاتی ............................. 11

 

فصل دوم :پیشینه تحقیق

پیشینه موضوع پژوهش درایران  ................... 13

پیشینه موضوع پژوهش در جهان .................... 14

مبانی نظری تحقیق............................... 17

تعریف هیجان ................................ 17

تعریف هوش .................................. 19

ریشه های تاریخی هوش هیجانی ................. 19

هوش هیجانی وبهره هوشی ...................... 23

آموزش هوش هیجانی ........................... 26

آیامی توان هوش هیجانی را آموخت وآموزش داد .. 27

برنامه های آموزشی که مستقیماً درمورد هوش هیجانی می باشند   28

رشد تنظیم هیجانی ........................... 30

عوامل موثر در قابلیت هیجانی ................ 31

نقش خود..................................... 31

مهارت های قابلیت هیجانی .................... 32

هوش هیجانی در محیط کار ..................... 34

هوش هیجانی وتفکر انتقادی ................... 39

تمایز بین احساسات سازنده ومخری ............. 42

استفاده از عواطف برای تعیین اهداف .......... 44

طبقه بندی هیجانی ........................... 45

انگیزش وهیجان .............................. 46

ترس هیجان .................................. 46

دلیل اهمیت عواطف چیست ...................... 47

چگونگی شکل گیری هوش هیجانی ................. 48

انواع هوش .................................. 51

مدل های هوش هیجانی ......................... 54

ویژگیهای آزمون هوش هیجانی .................. 55

آزمونی Eqi ................................. 57

زمینه های تاریخی هوش هیجانی ................ 61

نظریه سالوی ................................ 67

هوش هیجانی وهوشبهر بالا...................... 69

خلاقیت چیست ................................. 71

تعریف خلاقیت ................................ 72

مراحل خلاقیت ................................ 75

نظریه های خلاقیت ............................ 77

رویکردتداعی گری و رفتار گرایی .............. 78

رویکرد شناختی .............................. 79

رویکرد روان کاوی ........................... 80

رویکرد انسان گرایی ......................... 81

رویکرد روان سنجی ........................... 83

ویژگیهای افراد خلاق ......................... 84

موانع خلاقیت ................................ 86

موانع خلاقیت در مدرسه ....................... 86

محیط کلاسی مناسب برای پرورش خلاقیت ........... 88

نقش معلم درپرورش خلاقیت دانش آموزان ......... 90

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه ......................................... 93

روش تحقیق ..................................... 93

جامعه آماری ................................... 93

نمونه  وروش نمونه گیری ........................ 93

ابزار جمع آوری اطلاعات ......................... 94

الف: آزمون هوش هیجانی بار-آن (Bar-on).................... 94

ب: ـآزمون خلاقیت عابدی ...................... 95

روش آزمون خلاقیت عابدی ......................... 95

چگونگی اجرای تحقیق ............................ 96

شیوه نمره گذاری ابزار اندازه گیری خلاقیت ....... 97

روش آماری ..................................... 97

روش تجزیه وتحلیل داده ها ...................... 97

 

فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه :........................................ 99

شاخص های آماری مربوط به کل آزمودنی ها.......... 100

نمودار هوش هیجانی ............................. 101

نمودار خلاقیت .................................. 102

آزمون فرضیه اصلی .............................. 104

نمایش گرافیکی همبستگی هوش هیجانی با خلاقیت ..... 105

نتایج آزمون همبستگی ........................... 106

آزمون فرضیه های فرعی .......................... 107

یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی دختران وپسران ............................................... 108

یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی ........................ 109

یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات خلاقیت  رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی............................. 110

یافته های مربوط به میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم ...................................... 111

یافته های مربوط به میانگین خلاقیت  دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم........................................... 112

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دختران( جدول 4-4)     113

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی پسران ( جدول 5-4) 113

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه اول دبیرستان (جدول  6-4) ................................... 114

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه دوم وسوم ( جدول 7-4) .......................................... 115

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه تجربی وریاضی ( جدول 8-4) ..................................... 115

همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه علوم انسانی ( جدول 9-4) ..................................... 116

 

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه ......................................... 118

پیشنهادات

الف : پیشنهادات مبتی بر فرضیه های بررسی شده 121

ب: پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ............. 122

ج: پیشنهادات جانبی ......................... 122

محدودیتها ..................................... 122

منابع فارسی ................................... 124

منابع انگلیسی ................................. 129

پیوست ......................................... 130

پرسشنامه هوش هیجانی بار –آن ................... 131

پرسشنامه خلاقیت عابدی .......................... 134

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه ,

تاريخ : 19 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : fatfileco@yahoo.com | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری

پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری 
پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری 
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 599 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

 پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری

چکیده:

این قالب سایت با استفاده از زبان های HTML و CSSو PHP نوشته شده است. این سایت با توجه به اینترنتی شدن

بیشتر امور خبری ساخته شده است که در آن از یک سیستم مدیریت طراحی سایت استفاده میشود.

 

فهرست مطالب

چکیده: أ‌

فهرست مطالب... ب‌

 

مقدمه: 

فصل اول درباره نرم افزار.

1

1.1 HTML چیست؟2

1.2 مفهوم تگ های HTML. 3

1.3 خواص تگ های HTML. 4

1.4 نکات مهم تگ های HTML. 4

1.5 Css چیست ؟5

1.6 کاربرد اصلی css چیست؟5

1.6.1 CSS خارجی.. 6

1.6.2 CSS داخلی.. 7

1.6.3 سبک درون خطی.. 8

1.7 PHP چیست ؟9

1.8چرا از  PHP استفاده کنیم ؟10

1.7 اجرای سایت... 11

1.8 نصب برنامه WAMP SERVER. 11

فصل دوم ظاهر سایت... 22

 

فصل سوم قطعه کد ها 27

3.1 صفحات html

28

 

3.1.1 سربرگ سایت: 28

3.1.2 پنل سمت راست..

29

3.1.3 موضوعات مطالب.. 32

3.2 ورود به سایت... 37

3.3 ارسال مطلب... 38

 

3.4 جداول و بانک استفاده شده 40

3.5 اضافه کردن نظر.

43

3.6تابع function. 44

 

منابع: 46

 

 

مقدمه:

با توجه به پیشرفت روز افزون صنعت و علم، میبایستی همزمان با پیشرفت علم ما نیز حرکت رو به جلو داشته باشیم. در این ضمن بنده نیز برای پروزه خود طراحی سایت را برگزیده که در این لحظه یکی از راه های درآمدزائی و ارتباط با علم می باشد. این سایت قرار است که بتواند سفارشات یک شرکت را، مبنی بر ساخت سایتهای اینترنتی برای مشتریان خود را دارا باشد. برای ساخت این سایت از زبان های HTML و زبان CSS استفاده خواهد شد. که این دو زبان برای ساخت صفحات یک سایت و زیباسازی آن بسیار مهم است.

 

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت خبری ,

تاريخ : 19 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : fatfileco@yahoo.com | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003

پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003

دانلود پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003

دانلود پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003
پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

 

پایان نامه وب سایت رستوران

فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

 

فصل اول : معرفی ویندوز سرور 2003

ü     ویرایشهای ویندوز سرور 2003   ................................................................................................................    1

ü     ویرایشStandard    ........................................................................................................................    1

ü     ویرایش Enterprise  ......................................................................................................................   2       

ü     ویرایش Datacenter  .....................................................................................................................   2             

ü     ویرایش Web.......................................................................................................................................    2

ü     خدمات نصب راه دور در سرور ..............................................................................................................    3

ü     تقاضای کمک ...........................................................................................................................................   4

ü     کمک رسانی بدون دعوت     ..................................................................................................................    4  

 

فصل دوم : نصب و روش های آن

ü     مدل های نصب    ...........................................................................................................................     6

ü     winnt.exe در مقابل winnt32.exe  .................................................................................    7

ü     استفاده از winnt.ece  ................................................................................................................    7

ü     استفاده از winnt32.exe ..........................................................................................................     8

ü     نصب از روی سی دی   .....................................................................................................................    8

ü     نصب اتوماتیک   ................................................................................................................................    9

ü     نصب بر اساس تصویر   ......................................................................................................................   9

ü     نصب بر اساس فایل جواب    ..........................................................................................................    10

ü     نصب غیر حضوری   ...........................................................................................................................    10

ü     sysprep  .....................................................................................................................................    12

ü     ایجاد sysprep.inf    ..................................................................................................................    13

ü     اجرای برنامه ها پس از اتمام کار sysprep   ...............................................................................    14

ü     تکثیر تصویر اصلی در یک فایل    .......................................................................................................    14

ü     مرحله مینی ستاپ    ...........................................................................................................................    14

ü     (RIS) Remote Installation Service .....................................................................   15

 

 

فصل سوم : سرویس مسیر یابی و دستیابی از راه دور  (RRAS)

ü     امن کردن RRAS   .........................................................................................................................     19

ü     تماس مجدد     ......................................................................................................................................     21

ü     ID  تماس گیرنده    .............................................................................................................................    21

ü     شبکه های خصوصی مجازی    ...................................................................................................................    22

ü     نصب RRAS    ...............................................................................................................................    23

ü     فعال کردن RRAS    ........................................................................................................................    24

ü     پیکربندی دستیابی راه دور (شماره گیری یا VPN ) ..............................................................................    25

ü     پیکربندی NAT  در مسیریاب    ..........................................................................................................    27

ü     پیکربندی VPN و NAT    ................................................................................................................    29

ü     پیکربندی یک اتصال امن بین دو شبکه خصوصی    ..................................................................................    30

ü     پیکربندی RRAS   بصورت سفارشی    ...............................................................................................   32

ü     پیکربندی سرویس گیرنده های RRAS  ..............................................................................................   33

ü     مدیریت و عیب یابی RRAS    .......................................................................................................    35

ü     مدیریت چند سرویس دهنده RRAS    ..............................................................................................    36

 

 فصل چهارم :  معرفی دایرکتوری فعال

ü     نصب دایرکتوری فعال و ایجاد ناحیه دیشه ..............................................................................................      39

ü     افزودن ناحیه فرزند    ...........................................................................................................................      42

ü     ابزار مدیریت دایرکتوری فعال   .........................................................................................................       45

ü     کامپیوتر ها و کاربران دایرکتوری فعال   ................................................................................................      46

ü     توافق ها و ناحیه های دارکتوری فعال   ..................................................................................................     46

ü     سایت ها و خدمات دایرکتوری فعال    .................................................................................................      46

ü     افزودن کاربر به ناحیه   ........................................................................................................................       47

ü     تنظیمات زمان ورود به شبکه و کامپیوتر های شبکه    ..........................................................................       48

ü     تغییر نام کاربر     ..................................................................................................................................      50

 

فصل پنحم :خدمات نام ناحیه ( DNS  )

ü     مروری بر سرورهای DNS:  .................................................................................................................     51

ü     فضای نام DNS   ................................................................................................................................    52

ü     نحوه کار DNS  .....................................................................................................................................    54

ü     نصب خدمات نام ناحیه  ..........................................................................................................................    56

ü     پیکربندی سرور DNS  ...........................................................................................................................    57

ü     ایجاد منطقه مستقیم جستجو   ......................................................................................................................    57

ü     رونوشت برداری منطقه  ..........................................................................................................................  58

ü     نام منطقه و بروز کردن پویا  ( Dynamic Update  ) ..................................................................  60

ü     ایجاد یک منطقه جستجوی معکوس   ............................................................................................................   60

ü     نامگذاری منطقه جستجوی معکوس   .............................................................................................................  61

ü     مدیریت DNS   ....................................................................................................................................  62

ü     عیب یابی خدمات سرور DNS   ...........................................................................................................  65

 

فصل ششم : پروتکل پیکربندی پویای میزبان ( DHCP )

ü     آشنایی با DHCP   ..............................................................................................................................   67

ü     نصب خدمات DHCP  ......................................................................................................................    68

ü     پیکربندی خدمات DHCP   توسط خدمات میدان دید ...........................................................................   69

ü     مباحث مربوط به قرارداد DHCP   ........................................................................................................  70

ü     ایجاد میدان دید فوق العاده ( Superscope )   ......................................................................................71

ü     ایجاد ذخیره ها  ............................................................................................................................................  73

ü     فال سازی میدان دید    ................................................................................................................................73

ü     تأیید سرور DHCP  در دایرکتوری فعال  ..................................................................................................74

ü     یکپارچه سازی DHCP ‌ و DNS .............................................................................................................75

ü     ویرایش گزینه ای سرور DHCP  ............................................................................................................  76

ü     بررسی قراردادهای DHCP  ..................................................................................................................   77

ü     بارگذاری پشتیبان پایگاه داده DHCP‌  ....................................................................................................   78

ü     عیب یابی  DHCP   ............................................................................................................................   79

 

 

دانلود پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003 ,

تاريخ : 19 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : fatfileco@yahoo.com | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها

پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها

دانلود پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها

پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کا
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل docx
حجم فایل 1762 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها

فهرست مطالب

فصل اول.............................................................................................................................................1

1-کلیدهای فشار قوی .....................................................................................................................................................2

1-1-کلیدهای قدرت – دیژنکتور...................................................................................................................................2                    

1-1-1-  مشخصات الکتریکی کلیدها........................................................................................................................13 

1-2 - کلیدهای بدون بار یا سکسیونر........................................................................................................................14        

1-2-1- سکسیونر تیغه ای (کاردی)..........................................................................................................................15                         

1-2-2-  سکسیونر کشوئی...........................................................................................................................................15                                            

1-2-3-  سکسیونر دورانی............................................................................................................................................15                                 

1-2-4-  سکسیونر قیچی ای ( پانتوگراف )..............................................................................................................15           

1-3-  سکسیونر قابل قطع زیر بار  .............................................................................................................................16

فصل دوم..........................................................................................................................................17

مقدمه..................................................................................................................................................................................18

2-1- كلیات......................................................................................................................................................................18

2-2 - تقسیم بندی تجهیزات در طرح حفاظتی .....................................................................................................18

2-3 - کیفیت مناسب رتبه بندی حفاظتی................................................................................................................19

2-4 -  اجزاء رله...............................................................................................................................................................19

2-5-  ترانس ولتاژ............................................................................................................................................................20      

2-6-  ترانس جریان 1  :.................................................................................................................................................21                   

2-7  برقگیر2 :...................................................................................................................................................................21                 

فصل سوم.........................................................................................................................................23

ساختار عملكرد رله...........................................................................................................................................................24

3-1- انواع رله‌ها...............................................................................................................................................................24

3-1-1- رله اضافه جریان[1].............................................................................................................................................24

3-1-2-  انواع رله های جریانی از نظر قرار گرفتن در مدار....................................................................................25

3-1-3  عملکرد رله های جریان زیاد...........................................................................................................................26                                      

3-1-4  نحوه ی قرارگیری رله های جریانی و ارت فالت .......................................................................................29

3-1-5  رله های جریان زیاد جهت دار ......................................................................................................................29

3-1-6- رله دیستانس.....................................................................................................................................................29

3-2-  رله وصل مجدد اتوماتیک2................................................................................................................................33             

3-1- 7رله دیفرانسیل( رله تفاضلی)............................................................................................................................34

3-3-ترانسفورماتور تطبیق..............................................................................................................................................38                                

3-3-1رله ولتاژی..............................................................................................................................................................38

3-3-2 رله اضافه شار یا اضافه تحریك........................................................................................................................39

3-3-3- رله فركانسی.......................................................................................................................................................39

3-4-  رله اتصال زمین محدود  4 :...............................................................................................................................40             

فصل چهارم.........................................................................................................................................................................41

4-1- تعاریف......................................................................................................................................................................42

4-1-1- زمان پاك شدن خطا.......................................................................................................................................42

4-1-2- زمان عملكرد رله...............................................................................................................................................42

4-1-3- زمان عملكرد رله‌های تریپ و كمكی...........................................................................................................42

4-1-4- زمان بازشدن كلید قدرت...............................................................................................................................42

4-1-5- حفاظت اصلی....................................................................................................................................................42

4-1-6- حفاظت پشتیبان..............................................................................................................................................42

4-1-7- محدوده حفاظتی..............................................................................................................................................42

4-1-8- قابلیت اطمینان.................................................................................................................................................43

4-1-9- حساسیت............................................................................................................................................................43

4-1-10- تشخیص‌گذاری[2].............................................................................................................................................43

فصل پنجم.........................................................................................................................................44

5-1- كلیات........................................................................................................................................................................45

5-2- حفاظت خطوط انتقال..........................................................................................................................................46

5-2-1- حفاظت دیستانس............................................................................................................................................46

5-2-3- حفاظت اضافه جریان خطوط.........................................................................................................................50

5-2-4- حفاظت اضافه / كاهش ولتاژ..........................................................................................................................52

5-3- حفاظت ترانسفورماتور قدرت...............................................................................................................................52

5-3-1- حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت.....................................................................................................54

5-3-2- رله بوخهلتس ...................................................................................................................................................55                                          

5-3-3 طرز قرارگیری رله بوخهلتس............................................................................................................................56

5-3-4- حفاظت خطای زمین محدودشده[3]...............................................................................................................56

5-3-5- حفاظت افزایش شار/ولتاژ................................................................................................................................57

5-3-6- حفاظت كاهش ولتاژ........................................................................................................................................58

5-3-7- حفاظت اضافه جریان فاز و نوترال................................................................................................................58

5-3-8- حفاظت تپ چنجر............................................................................................................................................59

5-3-9- سایر حفاظتها....................................................................................................................................................59

5-4- طرحهای حفاظتی پیشنهادی.............................................................................................................................60

5-5- نیازمندیهای ترانسفورماتورهای جریان..............................................................................................................61

فصل ششم.........................................................................................................................................62

مقدمه....................................................................................................................................................................................63

6-1- نصب..........................................................................................................................................................................63

6-2- آزمونهای راه‌اندازی................................................................................................................................................63

6-3- آزمونهای دوره‌ای تجهیزات حفاظتی.................................................................................................................68

فهرست منابع و مراجع......................................................................................................................................................86

 

فهرست اشکال

شکل 1-1...............................................................................................................................................................................3

شکل 1-1...............................................................................................................................................................................5

شکل 1-3...............................................................................................................................................................................7

شکل 1-4...............................................................................................................................................................................7

شکل 1-5...............................................................................................................................................................................9

شکل 1-6...............................................................................................................................................................................9

شکل 1-7............................................................................................................................................................................11

شکل 1-8............................................................................................................................................................................12

شکل 2-1............................................................................................................................................................................19

شکل 2-2............................................................................................................................................................................22

شکل 3-1............................................................................................................................................................................25

شکل 3-2............................................................................................................................................................................25

شکل 3-3............................................................................................................................................................................26

شکل 3-4............................................................................................................................................................................27

شکل 3-5............................................................................................................................................................................28

شکل 3-6............................................................................................................................................................................28

شکل 3-7............................................................................................................................................................................29

شکل 3-8............................................................................................................................................................................30

شکل 3-9............................................................................................................................................................................31

شکل 3-10.........................................................................................................................................................................32

شکل 3-11.........................................................................................................................................................................33

شکل 3-12.........................................................................................................................................................................34

شکل 3-13.........................................................................................................................................................................35

شکل 3-14.........................................................................................................................................................................40

شکل 3-15.........................................................................................................................................................................40

شکل 5-1............................................................................................................................................................................50

شکل 5-2............................................................................................................................................................................56

شکل 6-1............................................................................................................................................................................66

شکل 6-2............................................................................................................................................................................67

 

 

دانلود پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها ,

تاريخ : 19 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : fatfileco@yahoo.com | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر و مد دریاها

پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر و مد دریاها

دانلود پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر و مد دریاها

پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر و مد دریاها
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل docx
حجم فایل 470 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

 پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر و مد دریاها

مقدمه:

رشد رو به تزاید مصرف منابع غیرقابل تجدید انرژی و افزایش آلودگی های ناشی از بهره برداری های بی رویه، توازن این ذخائر پایان پذیر را به مخاطره افكنده و در این رابطه، بررسی راهكارهای عملی استفاده از منابع جدید انرژی (انرژی‌های تجدیدپذیر[1]) در دستور كار محققان و دانشمندان قرار داده است.

حفظ سلامت محیط زیست و قابلیت بازیافت طبیعی دو خصوصیت مهمی است كه در گزینش نهایی این منابع مورد توجه بوده و در این راستا، جذب انرژی مفید از اقیانوس ها، دریاها و رودخانه ها بعنوان یكی از پاكیزه ترین منابع بكر به جهان معرفی گردیده است.

بحران انرژی در دهه 1970 میلادی، فكر دانشمندان را به سوی منابع انرژی مستقل از سوخت فسیلی كشانده كه از آن جمله استفاده از انرژی پایان ناپذیر نهفته در دریاها می باشد.

در این پروژه به چگونگی تولید برق از جزر و مد دریاها بعنوان یكی از انرژیهای پایان ناپذیر نهفته در دریا اشاره شده است.

در مورد جزر و مد و چگونگی به وجود آمدن جزر و مد و پارامترهای موثر در جزر و مد مطالبی ارائه گردیده است. شرایط لازم مكانی، برای ایجاد نیروگاههای جزر و مدی و نكات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی اشاره شده است. روشهای مختلف تولید برق از طریق نیروی جزر و مدی می پردازیم.

 

جـزر و مــد

منشاء و تاریخچه جزر و مد

براساس حفاریهای بعمل آمده در احمدآباد هند یك حوضچه جزر و مدی تعمیر كشتی یافت شده است كه مربوط به 2450 سال قبل از میلاد مسیح می باشد كه بیانگر توجه بشر از زمانهای قدیم به این پدیده می باشد.

در دوران پس از قرون وسطی سه نظریه در مورد جزر و مد ارائه گردیده است.

 


 

 

دانلود پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر و مد دریاها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر و مد دریاها ,

تاريخ : 19 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : fatfileco@yahoo.com | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه تولید برق با استفاده از انرژی های نوین

پایان نامه تولید برق با استفاده از انرژی های نوین

دانلود پایان نامه تولید برق با استفاده از انرژی های نوین

پایان نامه تولید برق با استفاده از انرژی های نوین
دانلود پایان نامه تولید برق با استفاده از انرژی های نوین
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دا
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل docx
حجم فایل 249 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95

 پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر و مد دریاها

فهرست

فصل اول: مقدمه ای برای چرای استفاده از انرزی نوین

مقدمه..............................................................................................................................................6

منابع انرژی....................................................................................................................................8

انرژی تجدیدپذیر درمقابل سوخت فسیلی...............................................................................8

فصل دوم: انرژی خورشیدی

مقدمه...........................................................................................................................................10

کاربردهای انرژی خورشیدی( نیروگاهی و غیرنیروگاهی )...............................................11

توان خروجی..............................................................................................................................18

ذخیرسازی................................................................................................................................20

مزایای نیروگاهای خورشیدی................................................................................................21

کاربردهای نیروگاهای خورشیدی........................................................................................23

سیستم هایی فتوولتاُیک........................................................................................................27

مشخصات پنل ها و ویژگی های انها..................................................................................28

ویژگی های فتوولتایک.........................................................................................................29

نیروگاهای فتوولتیک...........................................................................................................32

فصل سوم : انرژی بادی

مقدمه.................................................................................................................................36

انواع توربین بادی...........................................................................................................39

توان پتانسیل توربین.....................................................................................................40

روند تحولات تکنولوژی باد.........................................................................................40

مزایای بهره برداری از انرژی بادی..........................................................................41

انرژی بادی و توربین های بادی..............................................................................45

اجزایی مختلف یک توربین بادی............................................................................48

کاربردهای انرژی بادی (نیروگاهی و غیرنیروگاهی).........................................52

تنظیم کننده ولتاژ.....................................................................................................54

تنظیم کننده بار.......................................................................................................55

فصل چهار: انرژی زمین گرمایی

مقدمه.......................................................................................................................60

انرژی زمین گرمایی انرژی حاصل از هسته زمین..........................................61

سیستم های ژوترمال..........................................................................................63

الکتریسته زمین گرمایی....................................................................................63

انواع استفاده از انرژی زمین گرمایی......................................................................64

مزایا و معایب ............................................................................................................66

اجزایی اصلی  سیستم ژوترمال.............................................................................67

تولید برق..................................................................................................................68

فصل پنجم: انرژی بیوماس

مقدمه......................................................................................................................76

انرژی بیوماس......................................................................................................77

انواع نیروگاها با سوخت بیوماس....................................................................77

بیوگاز.................................................................................................................79

نیروگاهای زباله سوز بخاری........................................................................83

کاربردهای انرژی بیوماس................................................................................84

دلایل منطقی نیروگاه بیوماس......................................................................86

مزایایی استفاده از بیوماس...........................................................................87

مشخصات فنی بویلر (دیگ بخار)..............................................................94

توربین و ژنراتور............................................................................................95

عملکرد نیروگاه............................................................................................95

 

فصل اول

مقدمه ای برای چرایی استفاده از انرژی های نوین

مقدمه:

رشد و توسعه جوامع انسانی همواره موازی با تولید و مصرف انرژی بوده است. طبق آمارهای به ثبت رسیده طی 30 سال گذشته احتیاجات انرژی جهان به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. در سال 1960 مصرف انرژی جهان معادل Gtoe  3/3  بوده است. در سال 1990 این رقم به Gtoe   8/8 بالغ گردید، که دارای رشد متوسط سالانه 3/3   درصد می باشد و در مجموع 166 درصد افزایش نشان می دهد و در حال حاضر مصرف انرژی جهان Gtoe/Year  10 بوده و پیش بینی می شود این رقم در سالهای 2010و2020 به 12 و  Gtoe/Year 14 افزایش یابد. این ارقام نشان می دهند که میزان مصرف انرژی جهان در قرن آینده بالا می باشد و بالطبع این سوال مهم مطرح می باشد که آیا منابع انرژی های فسیلی در قرنهای آینده، جوابگوی نیاز انرژی جهان برای بقا، تکامل و توسعه خواهند بودیا خیر؟

 

دانلود پایان نامه تولید برق با استفاده از انرژی های نوین


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تولید برق با استفاده از انرژی های نوین ,

تاريخ : 19 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : fatfileco@yahoo.com | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)

پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)

دانلود پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)

دانلود پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل docx
حجم فایل 444 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 79

پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

منابع تولید پراكنده

 

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف تولیدات پراکنده 3

1-2-1- هدف 3

1-2-2- مکان 4

1-2-3- مقادیر نامی 5

1-2-5- فناوری 6

1-2-6- عوامل محیطی 7

1-2-7-روش بهره برداری 8

1-2-8- مالکیت 8

1-2-9- سهم تولیدات پراکنده 9

1-3-معرفی انواع تولیدات پراکنده 10

1-3-1- توربینهای بادی 10

1-3-2 واحدهای آبی کوچک 11

1-3-3- پیلهای سوختی 11

1-3-4- بیوماس 11

1-3-5- فتوولتائیک 12

1-3-6- انرژی گرمایی خورشیدی 12

1-3-7- دیزل ژنراتور 12

1-3-8- میکروتوربین 13

1-3-9- چرخ لنگر 13

1-3-10- توربین های گازی 13

1-4-تأثیر DG

بر شبكه توزیع 15

 

1-4-1- ساختار شبكه توزیع 15

1-4-2- تأثیر DC

بر ولتاژ سیستم توزیع 15

1-4-3- تأثیر DG بر كیفیت توان سیستم توزیع 16

1-4-4- تأثیر DG بر قدرت اتصال كوتاه شبكه 17

1-4-5- تأثیر DG بر سیستم حفاظت شبكه توزیع 18

 

1-4-6- قابلیت اطمینان 19

1-4-7- ارزیابی كیفی كارآیی مولدهای DG

در شبكه 19

 

1-4-8- شاخص بهبود پروفیل ولتاژ 19

1-4-9- شاخص كاهش تلفات 20

1-4-10- شاخص كاهش آلاینده های جو 21

1-5- روش های مكان یابی DG

22

 

1-5-1- روش های تحلیلی 22

1-5-2- روش های مبتنی بر برنامه ریزی عددی 23

1-5-3- روش های مبتنی بر هوش مصنوعی 24

1-5-4- روش های ابتكاری 24

1-6- جمع بندی 25

 

 

فصل دوم

روشهای جایابی بهینه خازن

 

2-1- مقدمه 27

2-2- دسته بندی روشهای جایابی بهینه خازن 27

2-2-1-روشهای تحلیلی 27

2-2-1-1- نمونه ای یک روش تحلیلی 29

2-2-2- روشهای برنامه ریزی عددی 33

2-2-3- روشهای ابتکاری 34

2-2-4- روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی 36

2-2-4-1- روش جستجو تابو 36

شکل 2-5 –فلوچارت حل به روش تابو 39

2-2-4-2- استفاده از تئوری مجموعه های فازی 40

2-2-4-2-1- نظریه مجموعه های فازی 40

2-2-4-2-2- تعریف اساس و عمگرهای مجوعه های فازی 41

2-2-4-2-3- روش منطق فازی 42

2-2-4-3- روش آبکاری فولاد 43

2-2-4-4- الگوریتم ژنتیک 46

2-2-4-4-1- پیدایش الگوریتم ژنتیک 46

2-2-4-4-2- مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک 47

2-2-4-5- شبکه های عصبی مصنوعی 51

2-3- انتخاب روش مناسب 52

2-3-1- نوع مساله جایابی خازن 53

2-3-2- پیچیدگی مساله 53

2-3-3- دقت نتایج 53

2-3-4- عملی بودن 54

فصل سوم

 

تاثیر منابع تولید پراکنده در شبکه های فشار متوسط

 

3-1-مقدمه 56

3-2-مطالعه بر روی یک شبکه نمونه 57

نتیجه گیری 64

مراجع 65

 

 

فهرست اشکال

شکل2-1 - الف) یک فیدر توزیع ب) پروفیل جریان راکتیو .......................................................................30

شکل 2-2-پروفیل جریان فیدر پس از نصب خازن........................................................................................31

شکل2-3-پروفیل جریان پس از نصب سه خازن............................................................................................32

شکل 2-4-فلوچارت حل جایابی بهینه خازن با روش ابتکاری  .................................................................35                                                    

شکل 2-5 –فلوچارت حل به روش تابو ...........................................................................................................39

شکل 2- 6 -  فلوچارت حل مسئله جایابی خازن مبتنی بر برنامه ریزی پویای فازی............................43

شکل 2-7   - فلوچارت حل جایابی بهینه خازن با روش آبکاری فولاد (S.A).......................................45

شکل2- 8   - مراحل مختلف الگوریتم ژنتیک................................................................................................51

شکل 3-1.................................................................................................................................................................57

 

فهرست جداول

جدول 1- 1.................................................................................................................................................................5

جدول 1-2 طبقه بندی از تولیدات پراکنده.........................................................................................................6

جدول 3-1 فناوریهای به کار رفته در تولیدات پراکنده ...................................................................................7

جدول4-1 تا ثیرات برخی از فناوری های تولیدانرژی الکتریکی بر محیط زیست .....................................8

جدول 5-1تعریف کشورهای مختلف از تولیدات پراکنده.................................................................................9

جدول  6-1سیاست های موجوددرکشورهای مختلف ...................................................................................10

جدول7-1 مقایسه برخی تولیدات پراکنده........................................................................................................14

جدول 8-1  جریان های خطای ترمینال DG برحسب تكنولوژی اتصال.................................................18

جدول 3-1...............................................................................................................................................................59

جدول 3-2...............................................................................................................................................................59

جدول3-3.................................................................................................................................................................61

جدول3-4.................................................................................................................................................................63

 

دانلود پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG) ,

<-BloTitle->
<-BloText->