خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
<-BloTitle->
<-BloText->

مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 298 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 158

مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

گسترش  فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شركتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شركتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شركت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شركت به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تكنیك های مدیران مالی در اداره امور شركتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

 

چكیده .............................................................................................................. 7

فصل اول : كلیات تحقیق ...........................................................................  8

مقدمه ................................................................................................................  9

بیان مسئله ..........................................................................................................  11

اهمیت موضوع تحقیق  ...................................................................................... 13

اهداف تحقیق ................................................................................................... 15

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ...................................................................  16

فرضیه های تحقیق .............................................................................................  17

قلمرو تحقیق .....................................................................................................  19

جامعه آماری .....................................................................................................  19

روش تحقیق ...................................................................................................... 20

روش جمع آوری اطلاعات  ..............................................................................  20

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ..........................................................................  21

ساختار كلی تحقیق ...........................................................................................  21

تعریف واژه ها ...................................................................................................  21

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق ..................................................................  25

بخش اول : روشهای تامین مالی .............................................................................  27

تاریخچه ............................................................................................................  28

شیوه های تامین مالی ..........................................................................................  30

روشهای متداول برای تامین مالی ........................................................................  33

تامین مالی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ..................................................  34

وامهای بلند مدت ..............................................................................................  37

ویژگیهای وامهای بلند مدت ..............................................................................  37

مزایای وامهای بلند مدت ...................................................................................  37

معایب وامهای بلند مدت ....................................................................................  38

سهام ممتاز ........................................................................................................  38

ویژگی های سهام ممتاز .....................................................................................  39

انتشار سهام ممتاز به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی ......................................  40

مزایای انتشار سهام ممتاز ....................................................................................  41

معایب انتشار سهام ممتاز ....................................................................................  42

سهام عادی ........................................................................................................  43

ویژگیهای سهام عادی ........................................................................................  43

انتشار سهام عادی به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی ......................................  46

مزایای انتشار سهام عادی ...................................................................................  46

معایب انتشار سهام عادی ...................................................................................  47

اختیار خرید سهام ..............................................................................................  48

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی ....................................................................  49

مزایای اختیار خرید سهام  .................................................................................. 50

معایب اختیار خرید سهام ...................................................................................  51

سهام عادی ........................................................................................................  51

ویژگیهای عمومی سهام عادی ...........................................................................  52

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها .............................................  53

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها .........................................................  54

سودهای توزیع نشده شركت .............................................................................  54

سود انباشته ........................................................................................................  58

مزایای استفاده از سود انباشته .............................................................................  59

معایب استفاده از سود انباشته .............................................................................  60

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شركتها ................................................  61

سود سهمی .......................................................................................................  62

اشكالات استانداردهای حسابداری شماره 15 ....................................................  67

بازده سهام .........................................................................................................  68

بخش دوم : هزینه های تامین مالی .........................................................................  70

هزینه سرمایه ......................................................................................................  71

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ..................................................................  77

مزایای كاربرد ضریب ارزش دفتری ...................................................................  78

معایب كاربرد ضریب ارزش دفتری ...................................................................  79

معایب استفاده ارزش بازار .................................................................................  80

نظریه های ساختار سرمایه ..................................................................................  81

مفروضات CAPM.......................................................................................... 83

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شركت ..............................................  90

موسسات درحال رشد .......................................................................................  90

موسسات در حال بلوغ........................................................................................ 90

موسسات در حال افول ......................................................................................  90

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ................................................................  90

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود .....................................................................  91

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شركتها ......................................  95

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شركتها .............................................  96

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شركتها .........................................  97

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شركتها................................. 98

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شركتها................................. 98

اهرم مالی ..........................................................................................................  101

سیات تقسیم سود و ارزش شركت .....................................................................  102

اصول اساسی حاكم بر تحقیق ............................................................................  102

اثر سیاست تقسیم سود .......................................................................................  103

سودآوری و ارزش شركت ...............................................................................  104

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری ....................................................................  105

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ...................................................  107

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ...............................................................  108

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ...................................................................  113

فصل سوم  :  روش شناسی تحقیق ............................................................   114

مقدمه ................................................................................................................  115

فرضیه های تحقیق .............................................................................................  116

جامعه آماری .....................................................................................................  118

نمونه آماری ......................................................................................................  118

قلمرو تحقیق .....................................................................................................  127

روش جمع آوری اطلاعات ...............................................................................  127

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق ..........................................................  128

ضریب همبستگی پیرسون ..................................................................................  128

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع  استاتیك........... 132

آزمون واریانس دو جامعه - توزیع f( استندكور/ فیشر) ......................................  136

آزمون K-S .....................................................................................................  138

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها...................................................... 139

مقدمه ................................................................................................................  140

آزمون فرضیه ها ................................................................................................  140

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ....................................................  150

مقدمه ................................................................................................................  151

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ..........................................................................  151

نتیجه گیری كلی ...............................................................................................  153

پیشنهادات تحقیق ..............................................................................................  155

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ............................................  155

پیشنهادات آتی ..................................................................................................  155

محدودیتهای تحقیق ...........................................................................................  156

منابع و مآخذ .....................................................................................................  157

 

 

دانلود مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->